Provfisket 2022

Grumlans Fvo tillsammans med Njudungs Energi och Vetlanda kommun har under sommaren 2022 genomfört ett stort provfiske i Grumlan. Provfisket genomfördes av Emåförbundet och Länsstyrelsen har skrivit provfiskerapporten. Provfisket kostade ca 100.000 kr. Provfiskerapporten finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida. Gå in på Länstyrelsen i Jönköpings hemsida. Längst upp hittar du ”om oss” sedan till vänster ”våra tjänster” och till ”publikationer”. Under publikationer hittar du provfiskerapporten från Grumlan.

Grumlans Fvo har vid sitt årsmöte behandlat rapporten och beslutat om ett antal åtgärder inför 2023 och 2024.

  1. Övergripande åtgärder

Fortsatt engagemang i vattenvårdsfrågor inom fiskevårdsområdet. Utveckla samarbetet med kommun, Emåförbundet och Länsstyrelsen Använda sig av sakkunskap om vattenvård och näringspåverkan. Kontinuerligt fortsätta med provfiske. En viktig funktion är effektiv fisketillsyn samt att besökare informeras om fiskeregler och dess förändringar. Utveckla informationen både digitalt och vid våra anslagstavlor.

Årsmötet beslutade:

Att fortsätta och utveckla samarbetet med kommunen, Emåförbundet och Länsstyrelsen kring vattenvårdande och fiskevårdande åtgärder. Även ha ett nära samarbete med Njudungsfiskarna, Vetlanda Sportfiskeförbund och Fiskevattenägarförbundet.

2. Fångsstatistik

Fångststatistik är värdefullt som ett komplement till nätprovfiske och bidrar till att göra bra bedömningar vad gäller förvaltning av fiskevårdsområdets fiskbestånd. Fångstatistiken bör omfatta både fiskevattenägarnas fiske samt fiske med stöd av fiskekorten. Förutom att fiskekortsköpare anmäler sin fångst digitalt över iFiske eller genom vår hemsida finns möjlighet att samla ihop en grupp på 5-10 entusiastiska sportfiskare för journalföring av sitt fiske. I första hand bör journalföring avse gös.

Årsmötet beslutade:

Rekommendera att de som köper fiskekort digitalt genom iFiske anger fångstrapporter. Undersöka hur fiskevattenägarnas fångstrapportering kan ske på ett enkelt sätt samt att skapa möjlighet för övriga fiskekortsköpare att digitalt anmäla fångstrapporter. Ge styrelsen i uppdrag att anlita ett antal sportfiskare för journalföring av sitt fiske och att dessa ersätts med med årskort i Grumlan.

(noteras att beslutet är genomfört genom att fyra personer anlitats för journalföring av sitt fiske under 2023)

3. Fångstbegränsning

Gösen är ett viktigt mål för sportfiskarna i Grumlan. Det är viktigt med tydligt regelverk för fisket. Länsstyrelsen bedömer att en viktig åtgärd är att införa en fångstbegränsning av såväl gös som gädda med ett maxuttag av högst 2-3 gösar/gäddor per fiskekortsköpare och dag.

Styrelsens beslut:

Från den 1 januari 2024 införs en fångstbegränsning innebärande att högst 3 gösar och högst 3 gäddor får tas upp per fiskekortsköpare och dag.

4. Fredningsområde för Gös

Idag finn rekommendation att undvika gösfiske under april och maj månad. Länsstyrelsen anser att denna regel är svår att följa upp och att den hindrar möjligheten till fiske. I stället föreslår Länsstyrelsen att det skapas ett eller flera områden som fredas från gösfiske under april-maj månad och ev även under juni månad.

Årsmötet beslutar:

Undersöka om möjlighet finns att skapa fredningsområden för att skydda gösens lek. Uppdras till styrelsen att arbeta vidare med frågeställningen och ge styrelsen mandat att ta ett beslut inför fiskesäsongen 2024. I avvaktan på ett nytt beslut kvarstår nuvarande rekommendation att inte fiska gös under april-maj månad.

5. Fönsteruttag på gös och gädda

Stora göshonor är viktiga för rekryteringen av gös. Samma sak gäller för gäddor. Om stora fiskar får möjlighet att reproducera sig ökar möjligheten till att beståndet är välmående med god tillväxt på snabbväxande individer. Förutom nu gällande minimimått med 50 cm på gös föreslår Länsstyrelsen att det även införs ett maximimått på 65-70 cm. Detta bär även gälla för gäddor med ett fönsteruttag på 50-90 cm för gädda.

Årsmötet beslutar:

Från den 1 januari 2024 införs ett sk ”fönsteruttag” på gös och gädda, innebärande att gösar under 50 cm och över 70 cm inte får tas upp. För gädda gäller ett minimimått på 50 cm och ett maximimått på 90 cm. Fiskar inom ”fönsteruttaget” skall vid fångst återsläppas.

6. Risvasar

En enkel åtgärd för att ge effekt på rekrytering, födotillgång och ståndplatser för abborrar, är att bygga risvasar. Förslaget från Länsstyrelsen är att bygga ett antal risvasar och då gärna på ett djup av om 3-6 meter. En risvase på 3-6 meter skapar ingen ytterligare rekrytering men bidrar till en komplex miljö som ger skydd och ökar antal organismer med mer föda till abborrarna.

Årsmötets beslut:

Styrelsen har tidigare beslutat om byggande av nya risvasar, förutom de som redan finns. Årsmötet beslutar nu att så snart som möjligt bygga ett antal nya risvasar. Om inte möjlighet finns att bygga dessa under vintertid undersöks möjligheten att bygga dessa under annan tid på året. Kontakt tas med Sportfiskeförbundet och Njudungsfiskarna med hjälp med byggande av risvasar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *